Privacy Policy

Integritetspolicy

1. Innehavare & kontaktuppgifter

Gothenburg Beer Trading org nr 630628-6052
Byvädersgatan 29
418 39 Göteborg
Sverige
Epost : bengt@kvillehop.se

www.kvillehop.se 

2. Syfte och innehåll i registret

Personuppgifter används för följande ändamål:

ï       hantering av order

ï       analys, profilering och marknadsföring

ï       nyhetsbrev och kommunikation

ï       undersökningar 

Den registrerade är inte skyldig att avslöja den information som nämns i prospektet, men ett misslyckande med att tillhandahålla viss personlig information kan leda till att den tjänst som tillhandahålls av den registeransvarige är delvis otillgänglig.

Registerinnehavaren kan hantera följande informationskategorier:

ï       grundläggande personlig information (namn & kontaktinformation)

ï       IP-adress

ï       profiler på sociala medier

ï       information relaterad till beställda produkter & tjänster

ï       kundrelationer till fraktförare och / eller info om fraktorder

3. Grund för att hålla registret

Registret hålls för att hantera och behandla beställningar korrekt. Vi behöver också information för att vår support ska fungera.

4. Regelbundna informationskällor, rätt att motstå behandling, automatisk beslutsfattande och profilering

Personuppgifter samlas in från den registrerade när denne köper produkter & tjänster via e-post, telefon, sociala medier, cookies, avtal, hämtningar. Personuppgifter kan också uppdateras genom att erhålla datatjänster från företag och myndigheter som tillhandahåller dem.

Registrerade personuppgifter kan också samlas in från:

ï       Register som hanteras av klienter som har registrerade personers samtycke för att deras personliga information ska kunna användas i marknadsundersökningar

ï       Personuppgifter kan också samlas in och uppdateras med hjälp av tjänster från myndigheter och företag som tillhandahåller information

Användaren har när som helst rätt att motsätta sig automatiska beslut och profilering av bearbetade personuppgifter, såvida inte den registeransvarige kan visa att det finns ett  välgrundat skäl för behandling som åsidosätter rättigheter, hos den registrerade. Om användaren invänder mot behandlingen av personuppgifter för direkt marknadsföring, får de inte längre behandlas för detta ändamål. Användarprofilering ska baseras på uttryckliga medgivanden.

Nyhetsbrev och SMS-marknadsföring kan väljas bort, var vänlig kontakta vår support när som helst.

5. Principer för dataskydd och information

A. Manuella material

Manuellt material förvaras i ett låst utrymme och är endast tillgängligt för dem som har rätt till materialet.

B. Digital lagrade data

Personuppgifterna i registret hålls konfidentiella. Användningen av registret styrs av den registeransvarige och tillgången till det personliga registret begränsas så att informationen i registret lagrad i det datoriserade systemet är tillgänglig och berättigad att endast användas av registratorns anställda.

Hanteringen av personuppgifter kan läggas ut till tredje part.

6. Rätt till tillgång 

Den registrerade har rätt att kontrollera vilken information som har lagrats om hen.

Den registrerade måste skicka ett signerat dokument och begära utdrag av informationen till:

Gothenburg Beer Trading
Byvädersgatan 29
418 39 Göteborg
Sverige


7. Rättelse 

Den registrerade har rätt att påverka behandlingen av personuppgifter.

Den registeransvarige måste korrigera, radera eller komplettera personuppgifter om de är felaktiga, onödiga, ofullständiga eller föråldrade vad gäller syftet med behandlingen. Registeransvarig kan också rätta sådan information på eget initiativ.

Varukorg

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.